synonim Resentyment

odm. resentyment, resentymencie, resentymentach, resentymentami, resentymentem, resentymentom, resentymentowi, resentymentów, resentymentu, resentymenty