synonim czytelny

odm. czytelny, czytelna, czytelną, czytelne, czytelnego, czytelnej, czytelnemu, czytelni, czytelnie, czytelnych, czytelnym, czytelnymi, nieczytelna, nieczytelną, nieczytelne, nieczytelnego, nieczytelnej, nieczytelnemu, nieczytelni, nieczytelnie, nieczytelny, nieczytelnych, nieczytelnym, nieczytelnymi