synonim ekskomunika

odm. ekskomunika, ekskomunice, ekskomunik, ekskomunikach, ekskomunikami, ekskomuniką, ekskomunikę, ekskomuniki, ekskomuniko, ekskomunikom