synonim elipsa

odm. elipsa, elips, elipsach, elipsami, elipsą, elipsę, elipsie, elipso, elipsom, elipsy