synonim halofit

odm. halofit, haloficie, halofitach, halofitami, halofitem, halofitom, halofitowi, halofitów, halofitu, halofity