synonim jantar

odm. jantar, jantarach, jantarami, jantarem, jantarom, jantarowi, jantarów, jantaru, jantary, jantarze