synonim kapitalik

odm. kapitalik, kapitalikach, kapitalikami, kapitaliki, kapitalikiem, kapitalikom, kapitalikowi, kapitalików, kapitaliku