synonim klasycznie

odm. klasyczny, klasyczna, klasyczną, klasyczne, klasycznego, klasycznej, klasycznemu, klasyczni, klasycznie, klasycznych, klasycznym, klasycznymi, nieklasyczna, nieklasyczną, nieklasyczne, nieklasycznego, nieklasycznej, nieklasycznemu, nieklasyczni, nieklasycznie, nieklasyczny, nieklasycznych, nieklasycznym, nieklasycznymi