synonim klasztorny

odm. klasztorny, klasztorna, klasztorną, klasztorne, klasztornego, klasztornej, klasztornemu, klasztorni, klasztornie, klasztornych, klasztornym, klasztornymi, nieklasztorna, nieklasztorną, nieklasztorne, nieklasztornego, nieklasztornej, nieklasztornemu, nieklasztorni, nieklasztornie, nieklasztorny, nieklasztornych, nieklasztornym, nieklasztornymi