synonim malkontent

odm. malkontent, malkontenci, malkontencie, malkontenta, malkontentach, malkontentami, malkontentem, malkontentom, malkontentowi, malkontentów, malkontenty