synonim manifestacja

odm. manifestacja, manifestacjach, manifestacjami, manifestacją, manifestacje, manifestację, manifestacji, manifestacjo, manifestacjom, manifestacyj