synonim marginalny

odm. marginalny, marginalna, marginalną, marginalne, marginalnego, marginalnej, marginalnemu, marginalni, marginalnie, marginalnych, marginalnym, marginalnymi, niemarginalna, niemarginalną, niemarginalne, niemarginalnego, niemarginalnej, niemarginalnemu, niemarginalni, niemarginalnie, niemarginalny, niemarginalnych, niemarginalnym, niemarginalnymi