synonim medytacja

odm. medytacja, medytacjach, medytacjami, medytacją, medytacje, medytację, medytacji, medytacjo, medytacjom, medytacyj