synonim naddatek

odm. naddatek, naddatkach, naddatkami, naddatki, naddatkiem, naddatkom, naddatkowi, naddatków, naddatku