synonim naszczytnik

odm. naszczytnik, naszczytnika, naszczytnikach, naszczytnikami, naszczytniki, naszczytnikiem, naszczytnikom, naszczytnikowi, naszczytników, naszczytniku