synonim odruch

odm. odruch, odruchach, odruchami, odruchem, odruchom, odruchowi, odruchów, odruchu, odruchy