synonim ozdobny

odm. ozdobny, nieozdobna, nieozdobną, nieozdobne, nieozdobnego, nieozdobnej, nieozdobnemu, nieozdobni, nieozdobnie, nieozdobny, nieozdobnych, nieozdobnym, nieozdobnymi, ozdobna, ozdobną, ozdobne, ozdobnego, ozdobnej, ozdobnemu, ozdobni, ozdobnie, ozdobnych, ozdobnym, ozdobnymi