synonim oznaka

odm. oznaka, oznace, oznak, oznakach, oznakami, oznaką, oznakę, oznaki, oznako, oznakom