synonim pomylony

odm. pomylony, pomyleni, pomylone, pomylonego, pomylonemu, pomylonych, pomylonym, pomylonymi