synonim postsynchronizacja

odm. postsynchronizacja, postsynchronizacjach, postsynchronizacjami, postsynchronizacją, postsynchronizacje, postsynchronizację, postsynchronizacji, postsynchronizacjo, postsynchronizacjom, postsynchronizacyj