synonim pretendentka

odm. pretendentka, pretendentce, pretendentek, pretendentkach, pretendentkami, pretendentką, pretendentkę, pretendentki, pretendentko, pretendentkom