synonim stochastyczny

odm. stochastyczny, niestochastyczna, niestochastyczną, niestochastyczne, niestochastycznego, niestochastycznej, niestochastycznemu, niestochastyczni, niestochastycznie, niestochastyczny, niestochastycznych, niestochastycznym, niestochastycznymi, stochastyczna, stochastyczną, stochastyczne, stochastycznego, stochastycznej, stochastycznemu, stochastyczni, stochastycznie, stochastycznych, stochastycznym, stochastycznymi