synonim stracony

odm. stracony, niestraceni, niestracona, niestraconą, niestracone, niestraconego, niestraconej, niestraconemu, niestracony, niestraconych, niestraconym, niestraconymi, straceni, stracona, straconą, stracone, straconego, straconej, straconemu, straconych, straconym, straconymi