synonim symptom

odm. symptom, symptomach, symptomami, symptomem, symptomie, symptomom, symptomowi, symptomów, symptomu, symptomy