synonim syntetyczny

odm. syntetyczny, niesyntetyczna, niesyntetyczną, niesyntetyczne, niesyntetycznego, niesyntetycznej, niesyntetycznemu, niesyntetyczni, niesyntetycznie, niesyntetyczny, niesyntetycznych, niesyntetycznym, niesyntetycznymi, syntetyczna, syntetyczną, syntetyczne, syntetycznego, syntetycznej, syntetycznemu, syntetyczni, syntetycznie, syntetycznych, syntetycznym, syntetycznymi