synonim teleologiczny

odm. teleologiczny, nieteleologiczna, nieteleologiczną, nieteleologiczne, nieteleologicznego, nieteleologicznej, nieteleologicznemu, nieteleologiczni, nieteleologiczny, nieteleologicznych, nieteleologicznym, nieteleologicznymi, teleologiczna, teleologiczną, teleologiczne, teleologicznego, teleologicznej, teleologicznemu, teleologiczni, teleologicznych, teleologicznym, teleologicznymi