synonim temblak

odm. temblak, temblaka, temblakach, temblakami, temblaki, temblakiem, temblakom, temblakowi, temblaków, temblaku