synonim terytorialny

odm. terytorialny, nieterytorialna, nieterytorialną, nieterytorialne, nieterytorialnego, nieterytorialnej, nieterytorialnemu, nieterytorialni, nieterytorialnie, nieterytorialny, nieterytorialnych, nieterytorialnym, nieterytorialnymi, terytorialna, terytorialną, terytorialne, terytorialnego, terytorialnej, terytorialnemu, terytorialni, terytorialnie, terytorialnych, terytorialnym, terytorialnymi