synonim uniwersalny

odm. uniwersalny, nieuniwersalna, nieuniwersalną, nieuniwersalne, nieuniwersalnego, nieuniwersalnej, nieuniwersalnemu, nieuniwersalni, nieuniwersalnie, nieuniwersalny, nieuniwersalnych, nieuniwersalnym, nieuniwersalnymi, uniwersalna, uniwersalną, uniwersalne, uniwersalnego, uniwersalnej, uniwersalnemu, uniwersalni, uniwersalnie, uniwersalnych, uniwersalnym, uniwersalnymi