synonim wrednie

odm. wredny, niewredna, niewredną, niewredne, niewrednego, niewrednej, niewrednemu, niewredni, niewrednie, niewredny, niewrednych, niewrednym, niewrednymi, wredna, wredną, wredne, wrednego, wrednej, wrednemu, wredni, wrednie, wrednych, wrednym, wrednymi