synonim Chryzostomostwo

odm. Chryzostomostwo, Chryzostomostw, Chryzostomostwa, Chryzostomostwach, Chryzostomostwami, Chryzostomostwem, Chryzostomostwom, Chryzostomostwu