synonim być godnym uwagi

odm. godny, godna, godną, godne, godnego, godnej, godnemu, godni, godnie, godnych, godnym, godnymi, godzien, niegodna, niegodną, niegodne, niegodnego, niegodnej, niegodnemu, niegodni, niegodnie, niegodny, niegodnych, niegodnym, niegodnymi, niegodzien