synonim pragmatyk

odm. pragmatyk, pragmatycy, pragmatyka, pragmatykach, pragmatykami, pragmatyki, pragmatykiem, pragmatykom, pragmatykowi, pragmatyków, pragmatyku