synonim respondent

odm. respondent, respondenci, respondencie, respondenta, respondentach, respondentami, respondentem, respondentom, respondentowi, respondentów, respondenty