synonim schronisko

odm. schronisko, schronisk, schroniska, schroniskach, schroniskami, schroniskiem, schroniskom, schronisku