synonim skazany

odm. skazany, skazane, skazanego, skazanemu, skazani, skazanych, skazanym, skazanymi