Bałwochwalstwo: Definicja i znaczenie

Bałwochwalstwo: Definicja i znaczenie
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski09.02.2024 | 7 min.

Bałwochwalstwo co to? To praktyka czczenia bożków lub fałszywych bóstw. Od zarania dziejów ludzie oddawali cześć różnym przedmiotom lub zjawiskom, uznając je za święte lub nadprzyrodzone. Bałwochwalstwo przybierało różne formy, od prostych praktyk plemiennych po wyszukane systemy wielkich cywilizacji. Choć dziś jest ono kojarzone głównie z przeszłością, wciąż odgrywa pewną rolę we współczesnym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej znaczeniu i definicji bałwochwalstwa oraz jego różnym aspektom.

Kluczowe wnioski:
 • Bałwochwalstwo to czczenie fałszywych bóstw lub przedmiotów uznanych za święte.
 • Miało ono różne formy na przestrzeni dziejów, od prymitywnych po wyszukane.
 • Dziś kojarzone głównie z przeszłością, ale wciąż obecne.
 • Zwalczane przez Kościół, uznawane za grzech.
 • Niesie ze sobą negatywne skutki dla jednostek i społeczeństw.

Czym jest bałwochwalstwo?

Bałwochwalstwo co to? To praktyka czczenia fałszywych bóstw lub bożków. Polega na oddawaniu czci obiektom lub zjawiskom, którym przypisuje się boską moc i nadprzyrodzone znaczenie. Bałwochwalcy wierzą, że te byty posiadają wpływ na ich los i mogą spełniać życzenia czy zapewniać ochronę. Dlatego starają się je sobie przychylić poprzez rytuały, modlitwy i ofiary.

Bałwochwalstwo istniało od zawsze. Już w starożytności ludy czciły słońce, księżyc, zwierzęta, posągi. Z biegiem czasu kulty bałwochwalcze ewoluowały w zorganizowane systemy religijne obejmujące wierzenia, obrzędy i świątynie. Najbardziej znane przykłady to religie Mezopotamii, Egiptu, Grecji i Rzymu.

Dla chrześcijaństwa i judaizmu bałwochwalstwo jest grzechem i kłamstwem. Według tych religii istnieje tylko jeden prawdziwy Bóg, oddawanie czci fałszywym bóstwom jest więc naganne. Mimo to bałwochwalstwo wciąż występuje w różnych formach na całym świecie.

Bałwochwalstwo a religia

Czy bałwochwalstwo można utożsamiać z religią? Oba zjawiska są do siebie zbliżone, ponieważ opierają się na więzi z istotami nadprzyrodzonymi i poszukiwaniu sacrum. Jednak religia zakłada oddawanie czci prawdziwemu, jedynemu Bogu. Bałwochwalstwo koncentruje się na czczeniu fałszywych boskości i bożków. Dlatego można je raczej uznać za formę quasi-religii.

Mimo to granica nie zawsze jest wyraźna. Niektóre systemy bałwochwalcze były na tyle rozbudowane, że trudno odróżnić je od prawdziwych religii (np. kultura grecka). Inne z kolei przekształciły się z czasem w religie monoteistyczne (judaizm). Dla wierzącego bałwochwalstwo to herezja, dla badacza - element duchowości.

Jakie są cechy bałwochwalstwa?

Bałwochwalstwo cechuje przede wszystkim wiara w moc i boskość przedmiotów czy zjawisk. Najważniejsze jego atrybuty to:

 • Czczenie wielu bóstw lub sił nadprzyrodzonych.
 • Wiara w ich wpływ na los i życie człowieka.
 • Oddawanie im czci poprzez rytuały i ofiary.
 • Posiadanie świątyń, kapłanów i obrzędów ku ich czci.
 • Brak koncepcji jednego, najwyższego bóstwa.

Dokładna forma bałwochwalstwa zależy od kultury i czasów. Może opierać się na prostych praktykach plemiennych lub stanowić złożony system wierzeń. Cechą wspólną jest jednak czczenie bytów niebędących prawdziwym Bogiem.

Czytaj więcej:Czysz: Wyjaśnienie i kontekst użycia

Dlaczego ludzie uprawiają bałwochwalstwo?

Istnieje wiele przyczyn, dla których ludzie angażują się w praktyki bałwochwalcze. Oto niektóre z nich:

 • Poczucie kontroli - wiara w wpływ bóstw na los daje złudne uczucie panowania nad życiem.
 • Strach - chęć zapewnienia sobie ochrony i życzliwości bóstw.
 • Nadzieja - wiara, że bóstwa spełnią pragnienia i marzenia.
 • Presja społeczna - konformizm wobec dominujących w danej kulturze wierzeń.
 • Tradycja - przywiązanie do wierzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Nierzadko bałwochwalstwo służy też interesom wpływowych grup, które wykorzystują je do kontroli i manipulacji masami. Z biegiem czasu staje się częścią tożsamości kulturowej, nawet jeśli traci pierwotne znaczenie.

Psychologiczne podłoże

Z psychologicznego punktu widzenia bałwochwalstwo zaspokaja fundamentalne ludzkie potrzeby. Daje poczucie sensu, przynależności i nadziei w trudnych chwilach. Pozwala oswoić niepewność losu przez wiarę w wyższe moce. Zaspokaja też pragnienie mistycyzmu i sacrum.

Nie bez znaczenia jest personifikacja bóstw, która czyni je bardziej „ludzkimi” i łatwiejszymi do zaakceptowania. Stąd powszechność bałwochwalstwa w czasach, gdy niewiele rozumiano z otaczającego świata.

Jakie są rodzaje bałwochwalstwa?

Bałwochwalstwo: Definicja i znaczenie

Wyróżnia się kilka głównych odmian bałwochwalstwa:

 • Fetyzyzm - czczenie przedmiotów (np. figur, amuletów) uznawanych za magiczne.
 • Animizm - wierzenia nadające duszę zjawiskom przyrody (np. rzekom, drzewom).
 • Totemizm - kult zwierząt lub roślin uznanych za przodków i opiekunów.
 • Antropomorfizm - przypisywanie bóstwom ludzkich cech i kształtu.

W praktyce bałwochwalstwo przybierało jednak najczęściej formę politeizmu, czyli czczenia wielu bogów obdarzonych ludzkimi cechami i panujących nad różnymi sferami życia. Tak było w przypadku starożytnych Egipcjan, Greków, Rzymian czy Słowian.

Współczesne oblicza

Pewne formy bałwochwalstwa przetrwały także we współczesności. Należą do nich kulty voodoo i santerii, czczenie przodków w Chinach i Afryce czy nowe ruchy religijne (np. wiara w UFO). Inne zjawiska mające znamiona bałwochwalstwa to gloryfikowanie idoli popkultury czy fetyszyzowanie markowych produktów.

Jakie są skutki bałwochwalstwa?

Uprawianie bałwochwalstwa niesie ze sobą różnorodne konsekwencje:

Pozytywne Negatywne
- poczucie sensu i kontroli nad losem - opór wobec postępu i racjonalizmu
- umocnienie tożsamości grupy - konflikty na tle religijnym
- zaspokojenie potrzeb duchowych - manipulacja i nadużycia kapłanów
- poprawa samopoczucia psychicznego - dyskryminacja innowierców
- rozwój sztuki i rytuałów - brak odpowiedzialności (wiara w fatum)

Bałwochwalstwo może zatem integrować i umacniać grupę kosztem wykluczania innych. Ludzie czerpią z niego poczucie celu, ale też ulegają manipulacji. Łączy się z postępem, ale może też hamować rozwój myśli naukowej. Jak wiele zjawisk religijnych ma złożone i niejednoznaczne skutki.

Jak Kościół walczy z bałwochwalstwem?

Chrześcijaństwo od zawsze sprzeciwiało się bałwochwalstwu uznając je za herezję i kłamstwo. Kościół zwalczał je na przestrzeni wieków różnymi metodami:

 • Ewangelizacją i nawracaniem pogan.
 • Zakazami praktyk bałwochwalczych.
 • Niszczeniem świątyń i posągów bóstw.
 • Piętnowaniem kultów jako „szatańskich”.
 • Ustanawianiem chrześcijańskich świąt w miejsce pogańskich.

W pierwszych wiekach naszej ery doszło do konfrontacji i walki między obu systemami wierzeń. Ostatecznie to chrześcijaństwo zwyciężyło, przynajmniej w Europie, choć niektóre elementy bałwochwalcze przetrwały w ludowych obrzędach i zabobonach.

Kościół nadal uznaje bałwochwalstwo za grzech, choć obecnie unika agresywnych metod zwalczania go. Stawia raczej na pokojową ewangelizację i ukazywanie „prawdziwej” wiary. Jednak całkowita likwidacja praktyk bałwochwalczych wydaje się niemożliwa.

Wnioski

Bałwochwalstwo jest zjawiskiem złożonym i wielowymiarowym. Towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, przybierając różne formy. Dla jednych jest szkodliwym zabobonem, dla innych wartościowym elementem kultury. Mimo wysiłków Kościoła nie udało się go całkowicie wykorzenić. Być może dlatego, że odpowiada na pewne fundamentalne ludzkie potrzeby. A wręcz zaspokaja niektóre z nich lepiej niż chrześcijaństwo. Stąd jego uporczywe trwanie na przestrzeni tysiącleci.

Podsumowanie

Bałwochwalstwo co to? To czczenie fałszywych bóstw i bożków, przypisywanie mocy boskiej różnym przedmiotom i zjawiskom. Od pradziejów towarzyszy ludzkości, przybierając formy od prostych animistycznych kultów po rozbudowane systemy wierzeń. Co to jest bałwochwalstwo? Złożone zjawisko łączące w sobie sacrum i potrzeby duchowe z irracjonalnymi wierzeniami. Choć zwalczane przez Kościół, przetrwało do dzisiaj, bo odpowiada na pewne ludzkie pragnienia.

Mimo zagrożeń, jakie niesie, bałwochwalstwo zaspokaja też pewne potrzeby jednostek i grup. Daje poczucie kontroli, wspólnoty, mistycyzmu. Łączy się ze sztuką i tradycją. Tłumaczy niezrozumiały świat poprzez wiarę w irracjonalne moce. Stąd jego żywotność mimo prób eliminacji. Zjawisko niejednoznaczne, mające zarówno ciemne, jak i jasne strony.

Najczęściej zadawane pytania

Bałwochwalstwo to czczenie fałszywych bóstw, bożków, duchów lub sił nadprzyrodzonych. Polega na oddawaniu im czci w postaci modlitw, rytuałów i ofiar w zamian za ich rzekomą opiekę i pomoc. Jest przeciwieństwem wiary w jednego Boga.

Bałwochwalstwo sięga korzeniami pradziejów, kiedy ludzie czcili słońce, księżyc, zwierzęta uznając je za święte. Z czasem rozwinęło się w zorganizowane religie politeistyczne z własnymi świątyniami i kapłanami.

Główne przyczyny to chęć zapewnienia sobie opieki bóstw, poszukiwanie odpowiedzi na niewyjaśnione zjawiska, konformizm, przywiązanie do tradycji oraz poczucie sensu i przynależności.

Przede wszystkim starożytne wierzenia politeistyczne, np. Grecji, Rzymu, Egiptu, Mezopotamii. Ale też niektóre współczesne kulty afrykańskie i azjatyckie oraz nowe ruchy religijne.

Głównie poprzez nawracanie pogan, niszczenie miejsc kultu, zakazy praktyk pogańskich oraz ustanawianie chrześcijańskich świąt. Jednocześnie niektóre zwyczaje ludowe mają korzenie bałwochwalcze.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Balladyna: Opis postaci i kluczowe cechy bohaterów
 2. "Nie posiadam": Jak elegancko wyrazić brak czegoś?
 3. Kłoda: Słowo klucz w krzyżówkach
 4. Debata: Synonimy i konteksty użycia
 5. Czeski a polski: Porównanie języków i kultury
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Aleksander Lewandowski
Aleksander Lewandowski

Jestem pasjonatką języka polskiego i literatury, która pragnie dzielić się swoją miłością i wiedzą z innymi. Jako założycielka portalu o poprawnej polszczyźnie i literaturze, moim celem jest edukowanie, inspirowanie i budowanie mostów między klasyką a współczesnością. Z wykształcenia jestem polonistką, a z zamiłowania - opiekunką słów i opowieści. Moje artykuły i poradniki są przystanią dla każdego, kto chce zgłębiać tajniki naszego pięknego języka oraz odkrywać literackie arcydzieła. Wierzę, że język jest żywym organizmem, a literatura - lustrem świata, dlatego zapraszam do wspólnej podróży po krainie słów.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły